44. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie – 27.09.2022

27 września 2022

44. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie – 27.09.2022

27 września 2022 roku wicepremier prof. Piotr Gliński otworzył 44. Stałą Konferencję Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie.

Po raz siódmy spotykamy się w Polsce, tym razem goszcząc w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. (…) Cieszę się, że dzięki staraniom Państwa, trwająca od 1977 r. tradycja sesji jest podtrzymywana. Corocznie organizowane spotkania członków Stałej Konferencji stanowią istotne forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na polu ochrony, dokumentacji oraz udostępniania spuścizny polskiej kultury poza granicami kraju – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński inaugurując 44. Sesję Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – organizacji założonej w 1979 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu, która zrzesza muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił znaczenie Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie jako organizacji reprezentującej najważniejsze instytucje emigracyjne z całego świata, a także podziękował jej członkom za wkład w ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Reprezentują Państwo instytucje, których bezcenne narodowe pamiątki, dzięki wieloletniej działalności, zostały ocalone i z pietyzmem przechowywane w okresie komunizmu. To dzięki Państwa służbie zbiory te nie uległy rozproszeniu, a dzisiaj stanowią kompendium wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków na całym świecie. Państwa dbałość o spuściznę kulturową, znajdującą się poza granicami naszego kraju, zasługuje na najgłębsze uznanie i podziw” – mówił podczas wydarzenia prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że ochrona polskiej kultury znajdującej się poza granicami kraju, zarówno w wymiarze materialnym, jak i intelektualnym, stanowi jedno z najistotniejszych zadań kierowanego przez niego resortu kultury, czego wyrazem jest realizowany już od trzech lat program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem”.

„W latach 2020-2022 resort kultury zrealizował trzy edycje programu, w ramach których dofinansowanie uzyskało 12 instytucji emigracyjnych na łączną kwotę prawie 18 mln zł. Beneficjentami programu są głównie instytucje emigracyjne z Europy Zachodniej, USA oraz Kanady. (…) Z satysfakcją pragnę przekazać, że dzięki środkom z programu „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem”, w ramach pierwszych dwóch edycji udało się skatalogować i zdigitalizować 850 tys. jednostek inwentaryzacyjnych, zorganizowano prawie 250 wydarzeń kulturalnych, do domen publicznych trafiło ponad 630 tys. obiektów, a liczba odwiedzin w instytucjach beneficjentów tylko w 2021 roku wzrosła o 30%” – przekazał minister kultury.

Prof. Piotr Gliński poinformował, że procedowana w resorcie kultury kolejna nowelizacja Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. ma na celu umożliwienie tworzenia wspólnych instytucji kultury na zasadach współprowadzenia.

„Trwają prace zmierzające do finalizacji objęcia stałą i zinstytucjonalizowaną opieką bezcennych zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Planowane jest utworzenie nowej instytucji kultury – Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu z siedzibą w Krakowie, współprowadzonej przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…) Chcielibyśmy utworzyć także instytucję, która obejmie opieką spuściznę po Muzeum Polskim w Rappperswilu, współprowadzoną przez Polską Fundację Libertas oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. W tym celu, staraniem polskiego rządu Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego dokonał zakupu historycznego kompleksu Schwanen” – przekazał prof. Piotr Gliński.

Wicepremier podziękował również za wsparcie i wszelkie inicjatywy podjęte na rzecz narodu ukraińskiego w trakcie trwającej wojny, takie jak m.in. powołanie Ukrainian Freedom Orchestra czy programy stypendialne dla ukraińskich artystów. Podkreślił zwłaszcza znaczenie powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego polskiego Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie.

„Nasza pomoc dla Ukraińców w promowaniu i celebrowaniu ich kultury narodowej jest niezwykle ważna. (…) Polskie instytucje są w stałym kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami i natychmiast reagują na zgłaszane potrzeby. Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie do tej pory pomogło już ponad 100 ukraińskim instytucjom i wysłało kilkadziesiąt konwojów z materiałami przydatnymi do ochrony zabytków i eksponatów. Warto podkreślić, że dotychczas polski rząd przeznaczył miliony euro na różnego rodzaju działania pomocowe w sektorze kultury” – podsumował minister kultury.

W 44. Sesji Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie biorą udział członkowie organizacji oraz przedstawiciele resortu kultury, resortu spraw zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytutu Pamięci Narodowej i instytucji kultury.

 

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju. W jej skład wchodzą organizacje emigracyjne z Francji, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, USA, Kanady, Argentyny i Australii.

Idea stworzenia konferencji narodziła się w 1977 r. w Rapperswilu, gdzie spotkali się przedstawiciele trzech polskich instytucji: Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Na kolejnych corocznych sesjach w Rapperswilu (1978 – 1980) do obradujących dołączyły: Muzeum Reyów z Montrésor, Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, Muzeum Ojców Marianów w Fawley Court, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Muzeum Polskie w Chicago, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Biblioteka Polska w Montresor. Na sesji w 1980 r. zasięg działalności organizacji został ograniczony do muzeów i bibliotek, a nazwa zmieniona na Stałą Konferencję Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Pierwsza sesja konferencji zrzeszającej już 10 członków (numerowana jako III) odbyła się w zamku Montrésor we wrześniu 1981 r. W 1987 r., na dziewiątej sesji w Solurze, do nazwy konferencji dodano archiwa.

Obecnie Stała Konferencja jest nieformalnym zgromadzeniem 25 polskich instytucji (muzeów, archiwów i bibliotek) z siedzibami w 9 krajach zlokalizowanych na 4 kontynentach. Celem organizacji jest koordynacja działalności instytucji członkowskich, które dysponują historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury (archiwalnymi, bibliotecznymi lub artystyczno-muzealnymi) o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Tekst: www.gov.pl/web/kultura/

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Udostępnij wpis