Lekcje i quizy

W ramach akcji Muzeum online – Panaceum na pandemię przygotowujemy lekcje oraz quizy z nagrodami dotyczące świata sztuki i naszej muzealnej kolekcji. Każdy temat i quiz dotyczyć będzie innej tematyki.

Zapraszamy do nieprzerwanego dialogu ze sztuką!

Do wygrania gadżety muzealne i książki!!!

 

Lekcja 1:

Lekcja 2:

Lekcja 3:

Lekcja 4:

Lekcja 5:

Lekcja 6:

Lekcja 7:

Regulamin QUIZU „SZTUKA BEZ TAJEMNIC

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin quizu „Sztuka bez tajemnic“ (dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się quiz „Sztuka bez tajemnic“, zwany dalej Quizem.
 2. Organizatorem Quizu jest Muzeum Polskie w Raperswilu z siedzibą w Schloss Rapperswil, CH-8640 Rapperswil-Jona (dalej „Organizator“).
 3. Udział w Quizie jest bezpłatny.

II. Warunki uczestnictwa w Quizie

 1. Uczestnikami Quizu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat oraz mieszkają na terytorium Europy. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą brać udział w quizie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Pracownicy Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą wziąć udziału w Quizie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Quizie tylko raz.

III. Przebieg Quizu, zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

 1. Czas trwania Quizu jest podawany przez Organizatora na Jego stronie internetowej bezpośrednio w treści oferty edukacyjnej.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania zadane w Quizie.
 3. W Quizie zostanie wybranych losowo i nagrodzonych 3 zwycięzców, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi.
 4. Wyniki Quizu zostaną ogłoszone przez Organizatora 3 dni po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń  na profilu facebookowym. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców Quizu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-­mail), wysyłając wiadomość na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. On też pokrywa koszty wysyłki upominków.
 6. Nagrodami będą pakiety złożone z gadżetów muzealnych i książek.
 7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych Uczestników quizu oraz ochrona sfery prywatnej są dla Organizatora Quizu ważne. Uczestnicy Quizu mogą od Organizatora oczekiwać, że będzie starannie obchodzić się z danymi Uczestników i zapewni ich wysokie bezpieczeństwo. Ponadto uznaje on za oczywiste, że przestrzega szwajcarskich ustaw dotyczących ochrony danych osobowych (DSG), rozporządzenia federalnej ustawy dot. ochrony danych (VDSG), ustawy o telekomunikacji (FMG) oraz innych znajdujących zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzeum Polskie w Raperswilu z siedzibą w Schloss Rapperswil, CH-8640 Rapperswil-Jona.
 3. Podanie danych osobowych (imię lub imię i nazwisko uczestnika) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Zgłoszenie konkursowe dostępne na stronie internetowej zawiera następujące dane osobowe Uczestników Quizu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
 5. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Zwycięzców Quizu, w celu konkursu i wyłonienia jego laureatów oraz przesłania nagród.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: info@polenmuseum.ch (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum”).
 7. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków, nie później jednak niż dwa miesiące od rozpoczęcia Quizu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie ze szwajcarskim prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez Uczestnika i Organizatora polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie Muzeum.